PILLS

ABOUT THE PROJECT

Director & Writer: Benedict Dörpinghaus                     

DoP: Kwan-Ho Ng 

Artist: Fabian Saller 

Actors: Sophie Schlueter, Alice Charlotte Janeczek

Best Boy: Lukas Klemm 

Produktion Design: Johanna Griehl 

Editor: Ivan Kolesov, Benedict Dörpinghaus

Colorist: Lukas Häusler

STILLT & BTS